jQuery UI Tabs – Default functionality

L’Associació Cultural Jordi el Mussol s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empar del que disposa l’article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre.

 

La MICE és una mostra de cinema educatiu d’àmbit internacional per a xiquetes, xiquets, joves, professorat i públic en general, amb pel·lícules realitzades per alumnes dins d’entorns d’aprenentatge. Naix per la preocupació sobre l’educació en un moment en que l’obtenció del coneixement es realitza mitjançant experiències intervingudes i dirigides amb una innegable influència dels mitjans de comunicació i les tecnologies.

 

Va ser creada a València l’any 2013 per l’Associació Cultural Jordi el Mussol. Comença gràcies a un mestre de primària cinèfil, Josep Arbiol, amb experiència en el camp de l’educomunicació i presència en festivals internacionals, i s’ha anat alçant com un referent de l’educomunicació dins i sobretot fora d’Espanya, sent que és l’únic amb les seves característiques: un festival de cinema itinerant per tota la Comunitat Valenciana.

La Asociación Cultural Jordi el Mussol se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución; careciendo de ánimo de lucro.

 

La MICE es una muestra de cine educativo de ámbito internacional para niñas, niños, jóvenes, profesorado y público en general, con películas realizadas por alumnos dentro de entornos de aprendizaje. Nace por la preocupación sobre la educación en un momento en que la obtención del conocimiento se realiza mediante experiencias mediadas y dirigidas con una innegable influencia de los medios de comunicación y las tecnologías.

 

Fue creada en Valencia en el año 2013 por la Asociación Cultural Jordi el Mussol. Comienza gracias a un maestro de primaria cinéfilo, Josep Arbiol, con experiencia en el campo de la educomunicación y presencia en festivales internacionales, y se ha ido alzando como un referente de la educomunicación dentro y sobre todo fuera de España, siendo que es el único con sus características: un festival de cine itinerante por toda la Comunidad Valenciana.

The Cultural Association Jordi el Mussol includes the provisions of Organic Law 1/2002, of March 22, regulating the Law of Association and Law 14/2008, of November 18, Associations of the Community Valenciana, and under the provisions of article 22 of the Constitution; not having a profit spirit.

 

MICE is a sample of international educational films for children,youth and the general public, with films made by students in learning environments. It arises from the concern about education at a time when the acquisition of knowledge is carried out through intervening and directed experiences with an undeniable influence of the mass media and new technologies.

 

It was created in Valencia, Spain, in 2013 by the Cultural Association Jordi el Mussol. Begins thanks to a cinema lover primary-school teacher, Josep Arbiol, with experience in the field of education and presence at international festivals, and has emerged as a reference for education in and especially outside Spain, being the only with its characteristics: a traveling film festival throughout the Valencian Community.

SUBIR