jQuery UI Tabs – Default functionality

És el nostre objectiu fonamental fomentar l’ús dels mitjans audiovisuals com a eina bàsica d’aprenentatge tant en educació formal com no formal: funció cultural, social i de diversió. Ser proactius en l’ús de les noves tecnologies i no receptors passius. Dominar els codis mediàtics perquè els mitjans no ens controlen a nosaltres.

 

Al llarg del festival que se celebra per tot el territori valencià durant el mes de febrer, amb passes per a escolars i projeccions obertes al públic en més de 25 seus a pobles i ciutats, també programem activitats relatives a l’educomunicació.

 

Així, en la nostra programació trobareu:
-Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de l’educació i comunicació.
-Promoció de l’audiovisual infantil i la difusió de la cultura en el seu àmbit d’actuació.
-Cursos, seminaris, conferències, masterclasses, tallers, o qualsevol activitat, programa i esdeveniment que facilitin la consecució dels fins.
-Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural amb tota mena d’òrgans i entitats de l’Administració pública o privada per a la difusió de l’audiovisual entre els xiquets/es.
-Establir i promoure l’intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, con la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de qualsevol tipus.
-Propiciar la circulació d’informació sobre serveis, béns i productes encaminats per la promoció i coneixement del món audiovisual entre la infantesa.

Es nuestro objetivo fundamental fomentar el uso de los medios audiovisuales como herramienta básica de aprendizaje tanto en educación formal como no formal: función cultural, social y de diversión. Ser proactivos en el uso de las nuevas tecnologías y no receptores pasivos. Dominar los códigos mediáticos para que los medios no nos controlan a nosotros.

 

A lo largo del festival que se celebra por todo el territorio valenciano durante el mes de febrero, con pasos para escolares y proyecciones abiertas al público en más de 25 sedes en pueblos y ciudades, también programamos actividades relativas a la educomunicación.

 

Así, en nuestra programación encontrará:
-Encuentros periódicas entre profesorado y otros agentes de la educación y comunicación.
-Promoción del audiovisual infantil y la difusión de la cultura en su ámbito de actuación.
Cursos, seminarios, conferencias, masterclasses, talleres, o cualquier actividad, programa y evento que faciliten la consecución de los fines.
Establecer y mantener vínculos, colaboraciones o convenios de carácter cultural con todo tipo de órganos y entidades de la Administración pública o privada para la difusión del audiovisual entre los niños/as.
-Establecer y promover el intercambio cultural a nivel internacional y estatal, con la participación en congresos, talleres, festivales o encuentros de cualquier tipo.
-Propiciar la circulación de información sobre servicios, bienes y productos encaminados por la promoción y conocimiento del mundo audiovisual entre la niñez.

It is our main objective to promote the use of audiovisual media as a basic tool for learning both in formal and non-formal education: cultural, social and fun function. Be proactive in the use of new technologies and not passive receivers. Master the media codes so the media do not control us.

 

The festival is is celebrated throughout the Valencian territory during the month of February, with passes for schoolchildren and screenings open to the public in more than 25 different collaborating towns and cities. But we do more than that: we also programme activities related to educomunication.

 

Thus, in our programming you will find:
-Periodic meetings between teaching staff and other agents of education and communication.
-Promotion of children’s audiovisual and the dissemination of culture in their field of action.
-Courses, seminars, conferences, masterclasses, workshops, or any activity, program and event that facilitate achieving our objectives.
-To establish and maintain links, collaborations or agreements of a cultural nature with all kinds of entities of public or private Administration for the dissemination of the audiovisual among the children.
-Establish and promote cultural exchange at the international and state level, with participation in congresses, workshops, festivals or meetings of any kind.
-Provide the circulation of information on services, goods and products aimed at promoting and understanding the audiovisual world between childhood.

SUBIR