jQuery UI Tabs – Default functionality

En la 8a edició del festival MiCe continuem augmentat les seccions a concurs ampliant les bases de participació, i sobretot augmentem les seus de projecció. La MiCe més a prop del teu Centre Educatiu. Contacta amb el teu Ajuntament i pregunteu si enguany són seu del festival per a anar a les projeccions escolars.
Comptem amb les següents SECCIONS:

 

MiCe VALÈNCIA

Per a curtmetratges realitzats en entorns educatius del territori valencià i en valencià, amb set apartats:
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil fins a 6 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Primària fins a 12 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat de Centres d’Educació Especial o Necessitats Educatives Especials sense limit d’edat
   Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Infantil fins a 6 anys
   Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Primària fins a 12 anys
   Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

DIBUIXANT la MiCe, la meua pel·li preferida

Segon any d’un nou projecte, augmentant les formes de participar a la MiCe. Els alumnes dibuixant les seues pel·lis preferides. Per a entorns educatius del territori valencià, amb quatre apartats:
   Dibuixos realitzats per alumnat d’Educació Infantil (1er, 2on i 3er) fins a 6 anys
   Dibuixos realitzats per alumnat d’Educació Primària (1er, 2on i 3er) fins a 9 anys
   Dibuixos realitzats per alumnat d’Educació Primària (4t, 5é i 6é) fins a 12 anys

BASES en valencià INSCRIPCIÓ al Concurs Descarrega Plantilla

 

MiCe UNIVERSITÀRIA, domini lingüístic

Per a curtmetratges realitzats en entorns Universitaris del domini lingüístic valencià/català. Els curtmetratges poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, video-creació, animació … sempre que la llengua utilitzada siga el valencià.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

MiCe RqRqR

Convocat per el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana dins del marc de la VIIIa MiCe 2020 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el primer Premi Audiovisual RqRqR-MiCe 2020. Dirigit a l’alumnat matriculat en qualsevol centre educatiu públic, concertat o privat de la Comunitat Valenciana, seguint la temàtica de la Campanya RqRqR: «Repensem les relacions, representem altres realitats». Pots inscriure en alguna de les cinc categories següents:
    Alumnat d’Educació Infantil
    Alumnat d’Educació Primària
    Alumnat d’Educació Secundària
    Alumnat de Batxillerat i Formació Professional
    Alumnat de FPA

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

MiCe ESTATAL

Per a curtmetratges realitzats en entorns educatius de l’estat espanyol en qualsevol idioma de l’estat, amb tres apartats:
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat de Centres d’Educació Especial o Necessitats Educatives Especials sense límit d’edat.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

MiCe INTERNACIONAL

Per a curtmetratges de qualsevol país i en qualsevol idioma. Amb dues grans seccions:
PROFESSIONAL/ADULTS: Curtmetratges realitzats per professionals o adults dirigits a la infància i joventut.
   Curtmetratges d’Animació
   Curtmetratges de Ficció
REALITZADES PER JOVENES: Curtmetratges realitzats per xiquets, xiquetes i joves d’animació o ficció, amb les categorias:
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
   Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Universitària per a joves de fins a 23 anys.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

En la 8ª edición del festival MiCe continuamos aumentando las secciones a concurso ampliando la base de partici-pación, y sobre todo aumentamos las sedes de proyección. La MiCe más cerca de tu Centro Educativo. Contacta con tu Ayuntamiento y preguntar si este año son sede del festival para ir a las proyecciones escolares.
Contamos con las siguients SECCIONES:

 

MiCe ESTATAL

Para cortometrajes realizados en entornos educativos del estado español en cualquier idioma del estado, con tres apartados:
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Centros de Educación Especial o Necesidades Educativas Especiales sin limite de edad.

BASES en castellano BASES en català INSCRIPCIÓN de películas

 

MiCe VALÈNCIA

Para cortometrajes realizados en entornos educativos del territorio Valenciano y en valenciano, con siete apartados:
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil hasta 6 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Primaria hasta 12 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Centros de Educación Especial o Necesidades Educativas Especiales sin limite de edad.
   Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Infantil hasta 6 años
   Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Primaria hasta 12 años
   Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años.

BASES en castellano INSCRIPCIÓN de películas

 

DIBUIJANDO la MiCe, mi peli preferida

Un nuevo proyecto, aumentando las formas de participar en la MiCe. Los alumnos dibujan sus pelis preferidas. Para entornos educativos del territorio Valenciano, con cuatro apartados:
   Dibujos realizados por alumnado de Educación Infantil (1º, 2º y 3º) hasta 6 años
   Dibujos realizados por alumnado de Educación Primaria (1º, 2º y 3º) hasta a 9 años
   Dibujos realizados por alumnado de Educación Primaria (4º, 5º y 6º) hasta a 12 años

BASES en castellano INSCRIPCIÓN al Concurso Descarga Plantilla

 

MiCe UNIVERSITÀRIA, domini lingüístic

Para cortometrajes realizados en entornos Universitarios del dominio lingüístico valenciano / catalán. Los cortometrajes pueden ser de cualquier género: ficción, documental, video-creación, animación … siempre que la lengua utilizada sea el valenciano.

BASES en valenciano INSCRIPCIÓN de películas

 

MiCe RqRqR

Convocado por el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana dentro del marco de la VIIIa MiCe 2020 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el primer Premio Audiovisual RqRqR-MiCe 2020. Dirigido al alumnado matriculado en cualquier centro educativo público, concertado o privado de la Comunitat Valenciana, siguiendo la temática de la Campaña RqRqR: «Repensem les relacions, representem altres realitats». Puedes inscribirte en alguna de las cinco categorias siguientes:
    Alumnado de Educación Infantil
    Alumnado de Educación Primaria
    Alumnado de Educación Secundaria
    Alumnado de Bachillerato y Formación Profesional
    Alumnado de FPA

BASES en valencià INSCRIPCIÓN de películas

 

MiCe INTERNACIONAL

Para cortometrajes de cualquier país y en cualquier idioma.Con dos grandes secciones:
PROFESIONAL/ADULTOS: Cortometrajes realizados por profesionales o adultos dirigidos a la infancia y juventud.
   Cortomerages de Animación
   Cortomerages de Ficción
REALIZADAS POR JOVENES: Cortometrajes realizados por niños, niñas y jóvenes de animación o ficción, con las categorias:
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos hasta 18 años
   Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Universitaria para jóvenes de hasta 23 años.

BASES en castellano INSCRIPCIÓN de películas

 

The 8th edition of the MiCe festival we have increased the sections to the contest expanding the participation base, counting on the following SECTIONS:

 

MiCe INTERNATIONAL

For short films from any country and in any language. With two large sections:
PROFESSIONAL / ADULTS: Short films made by professionals or adults aimed at children and youth.
   Short films of Animation
   Short films of Fiction
PERFORMED BY YOUNG PEOPLE: Short films made by children and young people of animation or fiction, with the categories
   Short films made by students of primary school up to 12 years old
   Short films made by students of secondary school up to 18 years old
   Short films made by students of university up to 23 years old.

BASES in english REGISTRATION films

 

MiCe STATE

For short films made in educational environments of the Spanish state in any language of the state, with three sections:
   Short films made by students of Infant and Primary Education up to 12 years
   Short films made by students of Secondary Education up to 18 years
   Short films made by students of Special Education Centers or Special Educational Needs without age limit.

BASES in Spanish REGISTRATION films

 

MiCe VALÈNCIA

For short films made in educational environments of valencian territory and in Valencian, with seven sections:
   Short films made by students of Early Childhood Education up to 6 years
   Short films made by students of Primary Education up to 12 years
   Short films made by students of Secondary Education up to 18 years
   Short films made by students of Special Education Centers or Special Educational Needs without age limit.
   Book Trailer made by students of Early Childhood Education up to 6 years
   Book Trailer made by students of Primary Education up to 12 years
   Book Trailer made by students of Secondary Education up to 18 years.

BASES in Spanish REGISTRATION films

 

DIBUIJANDO la MiCe, mi peli preferida

A new project, increasing the ways of participating in the MiCe. The students draw their favorite movies. For educational environments of valencian territory, with two sections:
   Drawings made by students of Early Childhood Education (1st, 2nd, 3rd) up to 6 years.
   Drawings made by students of Primary Education (1st, 2nd) up to 8 years.
   Drawings made by students of Primary Education (3rd, 4th) up to 10 years.
   Drawings made by students of Primary Education (5th, 6th) up to 12 years.

BASES in Spanish REGISTRATION to the Contest Download Template

 

MiCe UNIVERSITàRIA, domini lingüístic

For short films made in University environments of the Valencian / Catalan linguistic domain. The short films can be of any genre: fiction, documentary, video-creation, animation … provided that the language used is Valencian.

BASES in valencian REGISTRATION films

 

MiCe RqRqR

Convened by the School Council of the Valencian Community within the framework of the VIIIa MiCe 2020 (International Cinema Educatiu Exhibition), it announces the first RqRqR-MiCe 2020 Audiovisual Award. Directed to students enrolled in any public, concerted or private educational center of the Comunitat Valenciana, following the theme of the RqRqR Campaign: «Repensem les relacions, representantem altres realitats» . You can enroll in one of the following five categories:
    Early Childhood Education
    Primary School Students
    Secondary Education Students
    High School Students and Training Cycles
    FPA students

BASES in valencian REGISTRATION films

 

SUBIR