jQuery UI Tabs – Default functionality

 Tenim un nexe històric que hem de recuperar.

 

Una reformulació present, que s’aproxime a l’admiració de la immensa riquesa del portal cultural d’Amèrica Llatina que és la gran Antilla cubana.

 

Una visió humil i crítica cap al passat, que pose en valor que el “nou continent”, ja era continent abans que ningú anés a “descobrir-lo”.

 

Per això, la MICE posa el seu focus a Cuba, per deixar-se envair pel torrent cultural cubà i la grandesa dels seus relats i artistes, del seu cinema i de la seva música, de la seva gent i dels seus carrers. Ja estem pensant en 2020, sens dubte, aquest any i aquest festival van a reescriure la història.

 

Professors, alumnes, col·legis, cineastes, cinèfils, mares, pares, conselleries, ministeris, autoritats competents formeu part d’aquesta història.

 

Visca Cuba!!

 
 

        PROJECTE 1a MiCe LA HABANA        

 Tenemos un nexo histórico que debemos recuperar.

 

Una reformulación presente, que se aproxime a la admiración de la inmensa riqueza del portal cultural de América Latina que es la gran Antilla cubana.

 

Una visión humilde y crítica hacia el pasado, que ponga en valor que el “nuevo continente”, ya era continente antes de que nadie fuera allí a “descubrirlo”.

 

Por ello, la MICE pone su foco en Cuba, para dejarse invadir por el torrente cultural cubano y la grandeza de sus relatos y artistas, de su cine y de su música, de su gente y de sus calles. Ya estamos pensando en 2020, sin duda, ese año y este festival van a reescribir la historia.

 

Profesores, alumnos, colegios, cineastas, cinéfilos, madres, padres, consejerías, ministerios, autoridades competentes formad parte de esta historia.

 

¡¡Viva Cuba!!

 
 

        PROYECTO 1ª MiCe LA HABANA        

 We have a historical link that we must recover.

 

A present reformulation, which approximates the admiration of the immense wealth of the cultural portal of Latin America that is the great Cuban Antilla.

 

A humble and critical vision of the past, that puts in value that the “new continent”, was already a continent before anyone went there to “discover” it.

 

Therefore, MICE places its focus on Cuba, to be invaded by the Cuban cultural torrent and the greatness of its stories and artists, its cinema and its music, its people and its streets. We are already thinking of 2020, without a doubt, that year and this festival will rewrite history.

 

Teachers, students, schools, filmmakers, moviegoers, mothers, fathers, counselors, ministries, competent authorities be part of this story.

 

Long live Cuba!!

 
 

        PROJECT 1a MiCe LA HABANA        

SUBIR